Valstis sola rekordlielu atbalstu Pasaules Vides fondam


Divdesmit deviņas valstis ir kopīgi apņēmušās piešķirt vairāk nekā 5 miljardus ASV dolāru Pasaules Vides fondam, sniedzot būtisku stimulu starptautiskajiem centieniem aizsargāt bioloģisko daudzveidību un novērst klimata pārmaiņu, plastmasas un toksisko ķīmisko vielu radītos draudus ar kolektīvu rīcību šajā desmitgadē.

Jaunais atbalsts, kura kopējais apjoms ir 5,25 miljardi ASV dolāru, palielina GEF finansējumu par gandrīz 30 procentiem salīdzinājumā ar pēdējo četru gadu darbības ciklu. Tas notiek kritiskā laikā jaunattīstības valstīm, kuru spēju risināt vides problēmas, kas saasinās, ir sasprindzinājis Covid-19 pandēmijas fiskālais spiediens un augošā inflācija.

“Šī veiksmīgā papildināšana ir svarīga ne tikai programmām un projektiem, ko GEF atbalsta visā pasaulē, un no tā izrietošajiem globālajiem ieguvumiem vides jomā. Tas ir spēcīgs signāls, ka starptautiskā sabiedrība ir gatava strādāt kopā grūtajos izaicinājumos, kuru dēļ mums visiem ir jāsēž pie galda, cenšoties atjaunot mūsu planētas un tās cilvēku veselību. sauca Karloss Manuels Rodrigess, GEF izpilddirektors un priekšsēdētājs.

“Mēs visi varam lepoties ar GEF aizpildīšanas stabilo rezultātu, jo tas stiprina Pasaules Vides fonda lomu vides aizsardzības pasākumu veikšanā dabas un cilvēces labā.” sauca Akihiko Nishio, Pasaules Bankas viceprezidents attīstības finansēšanas jautājumos un atveseļošanas procesa līdzpriekšsēdētājs. “GEF nekad nav bijis labākā situācijā, lai risinātu globālās vides problēmas kā šobrīd, kad planēta saskaras ar nepieredzētiem riskiem un izaicinājumiem.”

GEF ir galvenais finansējuma avots bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai visā pasaulē un vienīgais daudzpusējais fonds, kas aptver visus vides veselības aspektus.

Tās finansiālais un politiskais atbalsts palīdz jaunattīstības valstīm izpildīt saistības saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu, Stokholmas konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, ANO Konvenciju par cīņu pret pārtuksnešošanos un ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

“Mazo salu jaunattīstības valstis atzinīgi vērtē palielinātu finansējumu GEF astotajā papildināšanā, kas veicinās ambīcijas daudzās vides jomās, kurās nepieciešamas transformējošas pārmaiņas.” sauca Caroline Eugene, Sentlūsijas bijušais operatīvais kontaktpunkts GEF, kas pārstāvēja mazo salu jaunattīstības valstis papildināšanas sarunās. “Mēs atzinīgi vērtējam GEF centienus palīdzēt saskaņot starptautiskās un nacionālās prioritātes un strādāt integrētā veidā, lai sasniegtu globālus ieguvumus vides jomā un palielinātu noturību šajā laikmetā pēc Covid-19.”

“Vācija stingri atbalsta Globālo Vides fondu — institūciju, kas apvieno valstis un ieinteresētās puses, lai risinātu vides problēmas tādos veidos, kā citi to nespēj. Šī spēcīgā GEF-8 uzpilde ir ļoti laba ziņa mūsu kolektīvajiem centieniem cīnīties ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, klimata pārmaiņām, plastmasas piesārņojumu un citiem draudiem, kam nākamajos gados mums būs jākoncentrējas. sauca Jirgens Zatlers, Federālās ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrijas Starptautiskās attīstības politikas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Agenda 2030 un sociālās un ekoloģiskās transformācijas ģenerāldirektors.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana veido lielāko daļu no GEF astotā plānošanas perioda, kas pazīstams kā GEF-8, kas ilgs no 2022. gada jūlija līdz 2026. gada jūnijam. Šis atbalsts palīdzēs sasniegt Ceļvedis solījums dabaikuras mērķis ir līdz 2030. gadam novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, aizsargājot zemes un jūras teritorijas ar globāli nozīmīgu bioloģisko daudzveidību.

Citas GEF-8 prioritātes ietver klimata pārmaiņu, zemes degradācijas, ķīmisko vielu un atkritumu radīto apdraudējumu novēršanu un spiediena mazināšanu uz okeānu un starptautiskajiem ūdensceļiem, atbalstot projektus un programmas, kā arī starptautiskās sarunas un to rezultātus. Liela daļa finansējuma tiek nodrošināta, izmantojot vairākas 11 integrētas programmas, kas vienlaikus novērš vairākus apdraudējumus, piemēram: B. Vides degradācija, kas saistīta ar pilsētām, pārtikas sistēmām, plastmasu, ūdens un mežu apsaimniekošanu.

Paplašinātais GEF atbalsts nākamajos četros gados būs ļoti svarīgs, lai īstenotu jauno Globālo bioloģiskās daudzveidības sistēmu, par kuru ir paredzēts vienoties vēlāk šogad Bioloģiskās daudzveidības konvencijas COP-15 samitā Kunmingā, Ķīnā. Dotācijas agrīnai rīcībai GEF septītajā finansēšanas periodā ir likuši pamatus šiem centieniem samazināt sugu zudumu un aizsargāt kritiskās ekosistēmas.

“Spēcīgā astotā GEF papildināšana ir spēcīgs signāls starptautiskajai apņemšanās rīkoties, lai aizsargātu ekosistēmas un dzīvotu saskaņā ar dabu. Mēs ceram turpināt šo impulsu ceļā uz COP-15 un izstrādāt jaunu Globālo bioloģiskās daudzveidības satvaru, kura īstenošana gūs labumu no GEF atbalsta,” sauca Yu Weiping, Ķīnas finanšu ministra vietnieks.

“Mēs atzinīgi vērtējam vērienīgo GEF-8 papildināšanas paketi un tās pastiprināto uzmanību bioloģiskajai daudzveidībai,” sauca Silvija Lemeta, Francijas vides vēstniece. “GEF 8 periodā būtiski pieaugs prioritārajai bioloģiskās daudzveidības jomai atvēlēto līdzekļu īpatsvars, sasniedzot 36 procentus no kopējā apjoma. Turklāt 60 procenti no visa GEF finansējuma ir paredzēti, lai nodrošinātu līdzguvumus bioloģiskajai daudzveidībai, īpašu uzmanību pievēršot vismazāk attīstītajām valstīm un mazo salu jaunattīstības valstīm. Šie milzīgie centieni vēlreiz apstiprina donoru kopienas apņemšanos finansēt vērienīgas nākotnes globālās bioloģiskās daudzveidības sistēmas pēc 2020. gada ieviešanu un GEF vadību bioloģiskās daudzveidības jautājumos.

“Vērienīgā GEF-8 papildināšana ir viens no svarīgākajiem rezultātiem starptautiskajā virzībā uz ilgtspējīgu attīstību un sūtīs labu signālu COP-15 par bioloģisko daudzveidību un plastmasas problēmu risināšanu,” sauca Lī Vaits, Gabonas ūdens, mežu, jūras un vides ministrs, runā kā GEF Āfrikas vēlēšanu apgabala reģionālais pārstāvis.

Kopš tās dibināšanas 1991. gadā GEF ir piešķīrusi gandrīz 22 miljardus ASV dolāru dotācijās un mobilizējusi papildu 119 miljardus ASV dolāru līdzfinansējumam, lai novērstu vides apdraudējumus un aizsargātu sauszemes un jūras bioloģiskās daudzveidības teritorijas. GEF ieguldījumi līdz šim ir arī izvairījušies no vairāk nekā 9 miljardiem tonnu CO2 emisiju un palīdzējuši vismazāk attīstītajām valstīm un mazo salu jaunattīstības valstīm stiprināt aizsardzību pret klimata pārmaiņām un citiem draudiem.

Savā nākamajā darbības periodā GEF turpinās par prioritāti uzskatīt jaukta finansējuma risinājumus un privātā sektora iesaisti, lai mobilizētu papildu līdzekļus bioloģiskajai daudzveidībai, dabai un klimata pārmaiņām. Tā arī sadarbosies ar valdībām, lai nodrošinātu efektīvu, mērķtiecīgu finansējumu, iesaistoties, izmantojot uzlabotu valsts atbalsta programmu un zināšanu apmaiņas un mācīšanās iniciatīvas, kas savieno GEF 184 dalībvalstis.

“Brazīlijai ir ilga partnerattiecību vēsture ar Globālo Vides fondu ne tikai kā galvenajai saņēmējvalstij, bet arī kā donorvalstij. Mēs esam priecīgi turpināt kā GEF-8 līdzekļu devēji un redzēt vērienīgu papildināšanu kā iespēju stiprināt fonda galveno lomu kā īstenošanas līdzekļu nodrošinātājam visām jaunattīstības valstīm ar mērķi sniegt globālus ieguvumus videi. ” sauca Renato Barros de Aguiar Leonardi, Brazīlijas GEF padomnieks.

“Mēs esam ļoti priecīgi atbalstīt spēcīgu GEF-8 populāciju. Programmēšanas pamatnostādnes un stratēģijas pakete atspoguļo visu ieinteresēto personu vienprātību, lai saglabātu un stiprinātu GEF pilnvaras. Mēs esam pārliecināti, ka GEF-8 mainīs spēli, lai sasniegtu mūsu mērķi par veselīgu planētu un veseliem cilvēkiem. sauca Indijas GEF padomnieks Rajesh Khullar.

“GEF spēja ieviest jauninājumus ir nepieciešama, lai rastu risinājumus, kas apvieno valsts un privātos finansējuma avotus. Ar uzticības balsojumu, ko liecināja šis spēcīgais papildinājums, GEF darbs turpinās būt priekšplānā, apvienojot finansējumu klimatam un SDG 14 un 15 — dzīve zem ūdens un dzīvība uz zemes. sauca Džoana Larrea, Convergence izpilddirektore un GEF finanšu ekspertu konsultatīvās grupas locekle.

Vēl viens GEF pieejas kodols ir apņemšanās cieši sadarboties ar pamatiedzīvotājiem, vietējām kopienām, jauniešiem un sievietēm un mācīties no tām visos projektos un programmās, tostarp izmantojot Mazo grantu programmu, kas atbalsta vietējās iniciatīvas.

“Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir ļoti svarīgas globālajos centienos risināt vides problēmas, un tām būs galvenā loma, lai nodrošinātu, ka GEF atbalstītās iniciatīvas nākamajos kritiskajos gados pilnībā ietekmē. To vairāk nekā 500 pilsoniskās sabiedrības organizāciju vārdā, kas veido GEF PSO tīklu, es ar atzinību atzīstu šī jaunā atbalsta mērogu un vērienu, kā arī apņemšanos sadarboties ar visām ieinteresētajām personām, lai sasniegtu revolucionārus rezultātus. ” sauca Sano Akhteruzzaman, GEF CSO tīkla priekšsēdētājs.

Kopīgie solījumi tika pieņemti piecu sarunu sesiju noslēgumā starp GEF donoriem, kuru vidū ir gan attīstītās, gan jaunattīstības valstis. Paredzams, ka turpmākie ziedojumi tiks saņemti līdz GEF padomes sēdei jūnijā, kad tiks publiski paziņoti atsevišķu valstu solījumi.

Visas sarunas par GEF-8 piegādi praktiski ir notikušas COVID-19 pandēmijas dēļ. Tajās bija pārstāvji no pilsoniskās sabiedrības, citiem vides finansētājiem, tostarp Adaptācijas fonda un Zaļā klimata fonda, kā arī GEF saņēmējvalstīm un 18 īstenošanas aģentūru partneriem.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet: https://www.thegef.org/who-we-are/funding/gef-8-replenishment